Tемa броја

СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА

Ива­на Ми­тро­вић Ђор­ђе­вић, Фа­диљ Еми­но­вић
СОЦИЈАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА КАО ФАКТОР УСПЕШНОГ ЗАПОШЉАВАЊА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ОСОБА

Ми­ки­ца Бу­ди­ми­ро­вић, Ка­та­ри­на Ми­лен­ко­вић
МОГУЋНОСТИ УНАПРЕЂЕЊА СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Је­ле­на Ба­њац, Ма­ри­на Дој­чи­но­вић
СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Вла­ди­мир Илић, Угље­ша Јан­ко­вић
ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ КАО ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОР ОД УЛАСКА У РИЗИК СИРОМАШТВА И ПОДРШКА КАРИЈЕРНИМ ОРИЈЕНТАЦИЈАМА МЛАДИХ

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

Ја­сна Хрн­чић, Ан­дри­ја­на Ра­до­и­чић
ПРИМЕНА МУЛТИСИСТЕМСКОГ ПРИСТУПА У РАДУ СА МЛАДИМА СА АНТИСОЦИЈАЛНИМ ПОНАШАЊЕМ У СРБИЈИ

Та­ма­ра Џа­мо­ња-Иг­ња­то­вић, Ани­та Д. Бур­гунд, Ма­ри­на Ж. Пан­те­лић
СТУДЕНТСКО ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВНОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Ива­на Л. Ми­ло­са­вље­вић-Ђу­кић, Бо­ја­на Г. Тан­ко­сић
УЛОГА И ЗНАЧАЈ ЈЕДИНИЦА ЗА ПОДРШКУ ДЕЦИ ЖРТВАМА/СВЕДОЦИМА У КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Темa броја

ПРОБЛЕМИ И ИЗАЗОВИ МИГРАТОРНИХ КРЕТАЊА 
прочитај више